MEDUWA Evaluatie door de Stakeholders

Osnabrück, 12 mei 2021

  Beste MEDUWA-Vecht(e) stakeholder,

  Deze evaluatie is bedoeld om de acceptatie en mogelijke lange-termijn-effecten te meten die de innovaties van het MEDUWA-Vecht(e) project kunnen hebben.
  Uw beoordeling is belangrijk voor de evaluatie van het project en wij vertrouwen op uw medewerking.
  Deze evaluatie zal ongeveer 15 minuten duren.
  De resultaten zullen anoniem worden gepubliceerd.
  Bij voorbaat hartelijk dank,
  Namens het MEDUWA-Vecht(e) Project Management Team,
  Caroline van Bers

  1. Mate van invloed
  Uw organisatie is van invloed voor een adequaat beheer van de milieuvervuiling door medicijnen en antimicrobiële resistentie door:

  Regelmatige actualisering van de kennis over dit probleem
  Beleidsplanning en -ontwikkeling met betrekking tot milieukwaliteit
  De uitvoering van milieubeleid
  Samenwerking in een netwerk van gebruikers in de humane en/of diergeneeskundige keten
  Bewustmaking van het publiek voor de problematiek
  Ander(e) gebied(en):
  Ander(e) gebied(en):

  2. Strategische besluitvorming

  U kunt strategische beslissingen nemen om uw organisatie of uw netwerk ertoe aan te zetten hun aanpak te wijzigen of te optimaliseren met het oog op de preventie en de beperking van milieuvervuiling door medicijnen en antimicrobiële resistentie, door invloed uit te oefenen op:

  Uitvoering van het beleid
  Bestuur en leiding
  Financiering
  Onderzoek en onderwijs
  Technologische ontwikkeling en digitalisering
  Andere gebieden zoals:
  Andere gebieden zoals:

  3. Institutionele en sectorale deelname

  Denkt u dat uw deelname aan de activiteiten die gezamenlijk door de projectpartners en stakeholders van MEDUWA zijn uitgevoerd, u en uw organisatie geholpen heeft om uw kennisniveau over de omvang en de implicaties voor de samenleving van de milieukringloop van medicijnen en multiresistentie te verhogen?

  4. Interne communicatie

  Zo ja, denkt u dat uw communicatie met collega's in de MEDUWA-coalitie de interesse van uw organisatie om samen te werken of één van de innovaties van het project toe te passen, heeft doen toenemen?

  5. Disciplinaire, sectorale en grensoverschrijdende samenwerking

  Alomvattende oplossingen voor problemen die met elkaar samenhangen en elkaar wederzijds versterken, vereisen communicatie en samenwerking tussen disciplines, sectoren, overheden en landen. Soms wordt deze samenwerking beperkt door de perceptie dat organisaties hun identiteit, leiderschap en autoriteit verliezen als gevolg van samenwerking. Bent u het eens of oneens met deze veronderstelling en waarom?

  6. Continuïteit in de ontwikkeling van de MEDUWA-innovaties

  Wilt u en uw organisatie geïnformeerd of betrokken worden bij de verdere ontwikkeling of promotie van (een deel van) de innovaties van MEDUWA-Vecht(e)?

  E-mail adres voor contact:

  7. Heeft u verder nog opmerkingen of suggesties die u wilt delen met het MEDUWA coördinatieteam?

  Hartelijk dank voor uw tijd en medewerking!